logo

Profil firmy

Ako z názvu spoločnosti HYDROTUNEL vyplýva, špecializuje sa hlavne na mikrotunely a tunely pod vodné toky a pod hladinou spodnej vody.
Ďalej sa venuje bezvýkopovým technológiam prechodu popod cesty, železnice, budovy, a iné objekty, ktoré sú z ekonomických a ekologických dôvodov výhodnejšie ako rozkopávkové riešenia.
Realizuje aj bezvýkopové technológie opráv už existujúcich potrubí. Výhodou týchto rekonštrukcií je, že sa nahrádzajú staré potrubia novými, nachádzajúcimi sa často pod hladinou spodnej vody alebo pod množstvom iných inžinierskych sietí v mestách bez nutnosti rozkopávania.

Materiál potrubia produktovodov môže byť: polyetylén, oceľ, železobetón, plast, laminát. Prepravované média v produktovodoch môžu byť: plyn, voda, kanalizácia, tlaková kanalizácia, ropné produkty, priemyselné plyny a kvapaliny. Až na vzdialenosti 400 m zaťahujeme vysokotlaké produktovody bez ochranných rúr. Taktiež zaťahujeme elektrické a optické káble.
Prekladáme z mostov inžinierske siete, hlavne výbušné médiá do oblúkových bentonitových tunelov, zhotovených prevažne technológiu horizontálneho riadeného vŕtania HDD a do kolektorov, ktoré môžu byť aj priechodné.

História

Spoločnosť Hydrotunel s.r.o. vznikla 4. 8. 1997 zápisom do obchodného registra v Trenčíne. Jej kľúčovými pracovníkmi sú niektorí bývalí pracovníci pod vedením výrobno-technického riaditeľa a šéfkonštruktéra z firmy HYDROSANING Bojnice, ktorá sa venovala bezvýkopovým technológiam v rokoch 1991-1997.

Hydrotunel úspešne zrealizoval za 10 rokov činnosti vyše 300 mikrotunelov a tunelov, z ktorých vyše desiatka bola technicky vysoko náročná a ojedinelá nielen v rámci Slovenska, ale i Európy. Nakoľko "do zeme nikto nevidí", pri svojej práci narážali na rôzne prekážky, okrem výraznej zmeny geológie, aj na staré drevené, oceľové a železobetónové konštrukcie mostov a iných starých objektov, či nevýtyčených potrubí. Preto museli pružne meniť technológiu tak, aby diela boli úspešne ukončené.

Spoločnosť vyvinula a vyrobila niekoľko nových bezvýkopových technológii, ako bolo zarážanie oceľových chráničiek zo štartovacej rampy do oblúku, veľkopriemerové riadené vŕtanie HDD s vŕtacím strojom s ťažnou silou 100 ton, technológiu šnekového rozširovana na malé i veľké priemery. Technicky náročné prechody pod vodné toky a pretlaky firma realizuje technológiami vlastného vývoja a výroby, na koľko väčšinu týchto technológii a náradia vzhľadom na ich špecifickosť nie je možné zakúpiť.

Pracovníci firmy HYDROTUNEL realizujú aj pretláčanie a štítovanie kruhových i obdĺžnikových podchodov pre účely dopravné, komunikačné, pre chodcov a inžinierské siete.

Sloganom spoločnosti je: "Čo môžu robiť stroje, nech nerobia ľudia" a tým minimalizovať nebezpečnú, fyzicky náročnú prácu hlavne v mikrotuneloch pod riekami.
Spokojnosť s našimi službami potvrdzuje stála klientela od malých až po najväčšie spoločnosti súkromného i štátneho sektoru z celej SR, i zahraničia.

webGO.sk - Webdesign | Tvorba web stránok