PIPE RENEWAL

Ø100mm–Ø1200mm technológiami relining, swagelining, berstlining a lokálna oprava potrubí Ø500–Ø2000mm aj pod hydrostatickým tlakom vody pod riekami

Bezvýkopové technológie opráv

Realizujeme bezvýkopové technológie opráv už existujúcich potrubí. Výhodou týchto rekonštrukcií je, že sa nahradia staré potrubia novými, nachádzajúcimi sa často pod hladinou spodnej vody alebo pod množstvom iných inžinierskych sietí v mestách.

Relining zaťahovanie nového potrubia do starého potrubia s malou vôľou medzi potrubiami.
Swagelining zaťahovanie nového potrubia do starého tak, že nové potrubie prilne k vyčistenému starému potrubiu a vytvoria tak kompaktné spevnené potrubie.
Berstlining zaťahovanie nového potrubia v trase starého potrubia, pričom staré potrubie sa z vnútra rozbije. Svetlý priemer nového potrubia môže byť rovnaký, alebo i trochu väčší ako priemer starého potrubia. Materiál nového potrubia je väčšinou polyetylén.
Lokálne opravy potrubia na gravitačných, ale aj tlakových potrubiach rekonštruujeme lokálne poruchy nasadzovaním tlakových šálov. U priemerov väčších, ako Ø500mm rekonštruujeme oceľové potrubia aj zváraním poruchových miest pod vonkajším hydrostatickým tlakom, aj pod riekami.