TRENCHLESS SEWERAGE WITH SHAFTS

Pri technológií gravitačnej kanalizácie bezvýkopovo so šachtami sa najprv zhotovia šachty DN 1000 mm do požadovanej hĺbky a následne sa cez šachty riadeným vŕtaním HDD zhotoví presný pilotný vrt. Vrt sa rozšíri a zatiahne sa krížom cez šachty potrubie gravitačnej kanalizácie bez nutnosti prerušovať ho na spojoch v šachtách.

Bezvýkopová výstavba gravitačnej kanalizácie DN 300 -278m

REFERENČNÉ STAVBY:

Dvory nad Žitavou

Realizácia dažďovej GRAVITAČNEJ KANALIZÁCIE na úseku 278 m aj so šachtami po cca 50 m v hĺbkach 4 až 6m tesne vedľa cesty I. triedy (1m) technológiou riadeného vŕtania HDD v spáde 0.8%

Vlkanová

Realizácia splaškovej kanalizácie na úseku 144 m s čerpacou šachtou DN 2,5 m s hĺbkou dna 8,5 m a šachtami po 50 metrov vo veľmi zložitých hydrogeologických podmienkach. Potrubie kanalizácie DN 300 zaťahované na jeden krát bez jediného spoja cez všetky šachty s technológiou riadeného vŕtania HDD

Šachta DN 2500 mm do hĺbky 10 m, hladina podzemnej vody 1 m pod terénom, kamene veľkosti až 70 cm (obr.5)
Šachta DN 1000 mm do hĺbky 5,5 m (obr.6)

DOLNÝ MOŠTENEC

Realizácia splaškovej kanalizácie  DN 300 v celkovej dĺžke 350 m

technológiou riadeného vŕtania HDD – v úzkych uliciach obce POD UŽ VYBUDOVANÉ INŽ. SIETE vodovod, plynovod, telek. káble

ĎALŠIE SLUŽBY:

Zváranie polypropylénových alebo polyetylénových rúr

DN 200, DN 250, DN 300 pre gravitačnú kanalizáciu.

Situácia zvárania polypropylénových rúr PP 315 PN 16

Kanalizačné šachty realizované technológiou spúšťaných studní

do hĺbky až 9 m aj pod hladinou spodnej vody