Spoločnosť sa zaoberá výstavbou mikrotunelov, tunelov, chráničiek, podchodov, kolektorov pod vodné toky, jazerá, vo zvodnelých horninách a iných zložitých geologických podmienkach. Pretláčanie a zaťahovanie potrubí produktovodov a chráničiek pre vodovody, kanalizácie, plynovody, ropovody, elektrické a optické káble, ako i rôzne priemyselné kvapaliny a plyny.
Výstavba kanalizácií a rekonštrukcia potrubí bezvýkopovými technológiami.

Až po vzdialenosti 400 m zaťahujeme vysokotlaké produktovody bez ochranných rúr. Prekladáme z preťažených mostov inžinierske siete, hlavne výbušné médiá do oblúkových bentonitových tunelov pod rieky, zhotovených prevažne technológiou horizontálneho riadeného vŕtania HDD.

Materiál aj priamo zatláčaných alebo zaťahovaných potrubí produktovodov môže byť: oceľ, železobetón, sklolaminát, kamenina, polyetylén (HDPE) a polypropylén (PP).

Vyvinuli sme technológiu gravitačnej kanalizácie bezvýkopovo, kde sa najprv zhotovia šachty DN 1000 mm a následne sa zaťahuje cez ne priamo kanalizačné potrubie bez nutnosti prerušovať ho na spojoch.

Spokojnosť s našimi službami potvrdzuje stála klientela od malých až po najväčšie spoločnosti z celej SR, i zahraničia.