O NÁS

PROFIL SPOLOČNOSTI

Ako z názvu spoločnosti HYDROTUNEL vyplýva, špecializujeme sa hlavne na mikrotunely do Ø 800 mm a minitunely do Ø 4000 mm pod vodné toky a pod hladinou spodnej vody.

Ďalej sa venujeme bezvýkopovým technológiám prechodu popod cesty, železnice, budovy, a iné objekty, ktoré sú z technicko-ekonomických a ekologických dôvodov výhodnejšie ako rozkopávkové riešenia.

Realizujeme aj BEZVÝKOPOVÉ TECHNOLÓGIE OPRÁV už existujúcich potrubí. Výhodou týchto rekonštrukcií je, že sa nahrádzajú staré potrubia novými, nachádzajúcimi sa často pod hladinou spodnej vody alebo pod množstvom iných inžinierskych sietí hlavne v mestách bez nutnosti rozkopávania.

Materiál aj priamo zatláčaných alebo zaťahovaných potrubí produktovodov býva: oceľ, železobetón, sklolaminát, kamenina, polyetylén HDPE, polypropylén PP.

Materiál potrubia produktovodov môže byť: polyetylén, oceľ, železobetón, plast, kamenina, laminát. Prepravované média v produktovodoch môžu byť: plyn, voda, splašky, ropné produkty, priemyselné plyny a kvapaliny. Až po vzdialenosti 400 m zaťahujeme vysokotlaké produktovody bez ochranných rúr. Taktiež zaťahujeme elektrické a optické káble.

Prekladáme z preťažených mostov inžinierske siete, hlavne výbušné médiá do oblúkových bentonitových tunelov pod rieky, zhotovených prevažne technológiou horizontálneho riadeného vŕtania HDD.

HISTÓRIA

Spoločnosť HYDROTUNEL s.r.o. vznikla 4. 8. 1997.

Hydrotunel úspešne zrealizoval za viac ako 20 rokov činnosti  zhruba šesťsto mikrotunelov a minitunelov, z ktorých desiatky boli technicky vysoko náročné a ojedinelé nielen v rámci Slovenska, ale i celého sveta. Nakoľko „do zeme nikto nevidí“, pri svojej práci sme narážali na rôzne prekážky: okrem výraznej zmeny geológie, aj na  staré drevené, oceľové a železobetónové konštrukcie mostov a iných starých objektov; vojnových výbušnín, nevytýčené staré potrubia a aj preto sme museli pružne meniť technológiu tak, aby diela boli úspešne ukončené.

Vyvinuli a vyrobili sme aj niekoľko nových bezvýkopových technológií, ako napríklad:

 –  zarážanie oceľových chráničiek zo štartovacej rampy do oblúku pod vodné toky

– technológiu šnekového rozširovania na veľké priemery

– veľkopriemerové riadené vŕtanie HDD s vŕtacím strojom s ťažnou silou 100 ton

– pretláčanie veľkopriemerových vysokotlakých plynovodných potrubí do krátkych a malých oblúkov
„SCHORT ARC PIPE“, ktorý máme i patentovo chránený

-realizácia gravitačnej kanalizácie bezvýkopovo, kde sa najprv zhotovia šachy DN 1000 mm a následne sa zaťahuje kanalizáčné potrubie bez spojov aj do oblúkov.

Pracovníci firmy HYDROTUNEL realizujú aj pretláčanie a štítovanie i obdĺžnikových podchodov pre chodcov, cyklistov,  pre dopravné účely, aj za extrémne krátky čas bez prerušenia dopravy nad podchodom.

Sloganom spoločnosti je: „Čo môžu robiť stroje, nech nerobia ľudia“ a tým minimalizovať nebezpečnú, fyzicky náročnú prácu hlavne pod vodnými tokmi a hladinou spodnej vody.

Spokojnosť s našimi službami potvrdzuje stála klientela od malých až po najväčšie spoločnosti z celej SR, i zahraničia.