RIADENÉ VŔTANIE POD RIEKY, CESTY, ŽELEZNICE A BUDOVY

Realizujeme horizontálne riadené vŕtanie HDD podchodov pod rieky, jazerá, železnice, cesty a budovy vo vertikálnom oblúku i priamočiaro aj v najťažších hydrogeologických podmienkach

Princíp riadené vŕtanie
Riadeným vŕtaním realizujeme taktiež bezvýkopovú pokládku gravitačnej kanalizácie, viac info>>>

Niekoľko príkladov z referenčných stavieb pre horizontálne riadené vŕtanie

HYDROTUNELOM používané zariadenie HDD100/750 pre horizontálne riadené vŕtanie s ťažnou silou 100 ton realizuje podchody o Ø150-Ø750mm až do dĺžky 430m

Drahňov – Vojany

NIžná Myšla

Zatiahnutie oceľového vysokotlakého plynovodu Ø711/10mm pod riekou Hornád dĺžky 205 m

Považská Bystrica

430m dlhý riadený vrt HDD pod priehradu, 3 cesty, 7 koľají železnice pre plynovod v HDPE chráničke Ø250mm
HDD vŕtanie s riadeným pilotným vrtom sme realizovali aj v tvrdších horninách s MUD motorom Ø120mm a následným možným rozšírením až na Ø350mm

Komárno I.

340 m dlhé obetónované oceľové potrubie pre nový vysokotlakový plynovod Ø 324×10 mm zatiahnuté pod rieku Váh cez protipovodňovú hrádzu.

Komárno II.

Prekládka inžinierských sietí z mosta do 230m dlhého HDD vrtu Ø1000mm. V tomto bentonitovom mikrotunely bolo uložené 5 chráničiek – pre vodovodné potrubie Ø450mm, pre vysokotlakú kanalizáciu Ø115mm, pre plynovod Ø225mm, pre telekomunikačný optokábel Ø60mm a pre vysokonapäťový kábel Ø110mm.

Krásna nad Hornádom (pri Košiciach)

Prekládka VTL oceľového plynovodu DN 500mm pod rieku Hornád na vzdialenosť 130m.

Brodské

Zatiahnutie oceľového vysokotlakého tranzitného plynovodu Ø711/10mm pod riekou Morava technológiou HDD.

RIADENÉ VŔTANIE (HDD) s ťažnou silou 45t, pre priemery Ø200mm – Ø800mm a dĺžky do 400m.

RIADENÉ VŔTANIE (HDD) s ťažnou silou 25t, pre priemery Ø50mm – Ø500mm a dĺžky do 180m.

VTL plynovody

križovanie Šurského kanála oceľovým VTL plynovodom Ø 323,9 x 7,1 mm PN 25 ochráneného sklolaminátovou izoláciou
križovanie Račianského a Vajnorského potoka oceľovým VTL plynovodom 168 x 5 mm PN 25 ochráneného sklolaminátovou izoláciou

VÝSTAVBA HORÚCOVODNÝCH A TEPELNE IZOLOVANÝCH VEDENÍ

Bezvýkopovo – riadeným vŕtaním (HDD) s ohybným potrubím – bez chráničiek

TLAKOVÁ KANALIZÁCIA REALIZOVANÁ RIADENÝM VŔTANÍM

z obce Opatovce nad Nitrou do priemyselného parku Prievidza
materiál : HDPE ø 160 mm, dĺžka: 1850 m

Zaťahovanie HDPE Ø 160 mm. (obr.1)
Obsyp potrubia v jamách. (obr.2)
Vyústenie pilota po 150 m vrte v 30 cm medzere. (obr.3)
Oblúk v jame. (obr. 4)
Jama s tlakovou kanalizáciou a vyhľadávacím vodičom. (obr.5)
Zváranie elektrotvaroviek v jame. (obr.6)